Česká katolická misie

v Astorii, NY

Nedělní mše
10:30 lower Church

časopis zvon

Poznej Ježíše ve společenství věřících

Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí,

Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

Stanovisko k novele zákona o registrovaném partnerství


Přinášíme v plném znění stanovisko předsedy rady Iustitia et pax při ČBK Mons. Václava Malého k výroku ústavního soudu, jímž zrušil zákaz adopce dětí registrovanými homosexuálními páry, a k novele zákona č. 115/2006Sb. o registrovaném partnerství.

archiv >>